පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු රාජ්‍ය ආයතන එක්ව පැවැත්වීමට නියමිත සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.11.28 වන දින ප.ව 2.00 ට පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

 

 

 

 

පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සංවිධාන සමිති සමග එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන් දිමේ වැඩසටහන 2018.10.10 වන දින පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ඒ සඳහා හලාවත රුධිර බැංකුව හා සම්බන්ධ සියළුම නිලධාරීන් විසින් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන ලදී.එක්සලන්ට් ක්‍රිඩා සමාජයේ මූලිකත්වයෙන් බොහෝ පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන සාර්ථක ලෙස අවසන් කර ගැනීමට හැකි විය.

 

News & Events

28
Aug2017

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018.11.28

  පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු රාජ්‍ය...

28
Aug2017

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍ය වැඩසටහන - 2018

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද  වෛද්‍ය ආර්.ඒ.පී.පී විජේවර්ධන මහතාගේ උපදේශනය...

Scroll To Top